HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (1) Tổng số công ty: 1
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 01/03/2024 VTP: Ngày 01/03/2024, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel
 • 14/03/2024 VGR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGR của CTCP Cảng Xanh Vip như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/01/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 03/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
  + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
  + Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 15/03/2024 GIC: Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GIC của CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/01/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/01/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 03/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
  + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
  + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
  + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2027;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 22/03/2024 SFI: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/2/6/20240206_20240206___sfi___tb_ndkcc_to_chuc_dhdcd_thuong_nien_2024.pdf

 • 22/03/2024 BSC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSC của CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Thứ Sáu, ngày 22/03/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng Hội nghị Hoa viên Tri kỷ -123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.