HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (1) Tổng số công ty: 1
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/05/2022 RAT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RAT của CTCP Vận tải và Thương mại Đường sắt như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Khách sạn Cây Xoài
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2021;
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm tài chính 2021 và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;
  + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;
  + Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh;
            - Nội dung họp: + Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
  + Các vấn đề khác.
 • 20/05/2022 PNP: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PNP của CTCP Tân Cảng - Phú Hữu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: ngày 20/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Tân Cảng – Phú Hữu (Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM)
            - Nội dung họp: thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 20/05/2022 VNA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNA của CTCP Vận tải biển Vinaship như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Công ty thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau
            - Nội dung họp: Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cùng các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • 23/05/2022 VSP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSP của CTCP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Theo thông báo mời họp gửi các cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Theo thông báo mời họp gửi các cổ đông.
            - Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm kiện toàn nhân sự của Hội đồng quản trị CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải; sửa đổi Điều lệ của CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải (nếu có).
 • 26/05/2022 VIP: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/6/20220506_20220506___vip___tb_ndkcc_tra_co_tuc_nam_2021_bang_tien_mat.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.