HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (1) Tổng số công ty: 1
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 30/06/2022 MAC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MAC của CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 30/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại văn phòng Công ty – Số 8A đường Vạn Mỹ, P. Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
            - Nội dung họp: + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
  + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 30/06/2022 VMS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VMS của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 30/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hải Phòng (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp)
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.
 • 30/06/2022 DDH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDH của CTCP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 30/06/2022 PVT: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/4/18/20220418_20220418___pvt___tb_ndkcc_to_chuc_dhcd_thuong_nien_2022.pdf

 • 30/06/2022 ILS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ILS của CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tuần thứ ba tháng 06/2022 (thời gian chính thức sẽ được Công ty thông báo bằng thư mời tới Cổ đông Công ty)
            - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
            - Nội dung họp: Sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.