HOSE (2) | HNX (2) | UPCOM (15) Tổng số công ty: 19
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 24/05/2024 TCO: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần TCO Holdings (mã CK: TCO ) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/3/8/20240308_20240308___tco___thong_bao_ngay_to_chuc_dhcd_thuong_nien_2024.pdf

 • 24/05/2024 NAS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAS của CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/04/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 24/05/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài – Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023;
  + Thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  + Thông qua mức chi trả thù lao/tiền lương năm 2023; kế hoạch chi trả thù lao/tiền lương năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
            - Nội dung họp: + Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty;
  + Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ, thành viên Hội đồng quản trị (nếu có);
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).
  Ghi chú: Nội dung thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
 • 28/05/2024 DDH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDH của CTCP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/05/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/05/2024, khi đến nhận cổ tức yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Bắt đầu từ ngày 28/05/2024, người sở hữu chứng khoán cung cấp chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu) bản sao, đồng thời điền các thông tin cá nhân và tài khoản theo mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (mẫu tại Phòng Tài chính kế toán công ty).
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
 • 29/05/2024 TCW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TCW của CTCP Kho vận Tân Cảng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 22%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/05/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính Kế toán - Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng. Địa chỉ: Cổng C, Cảng Tân Cảng- Cát Lái, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 29/05/2024 và mang chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/05/2024 VSC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã CK:VSC) như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/5/22/20240522_20240521___vsc___tb__ny___gd_cp_chao_ban_cho_cdhh.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.