HOSE (0) | HNX (2) | UPCOM (18) Tổng số công ty: 20
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 31/05/2022 NAS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAS của CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 31/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài. Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
  + Thông qua báo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021;
  + Thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
            - Nội dung họp: + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Thông qua mức chi trả thù lao/tiền lương năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao/tiền lương năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có);
  + Nội dung thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
 • 31/05/2022 TCW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TCW của CTCP Kho vận Tân Cảng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/05/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính Kế toán – Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng (Cổng C, Cảng Tân Cảng Cát Lái, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/05/2022 và mang theo CMND hoặc thẻ Căn cước.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 01/06/2022 CQN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CQN của CTCP Cảng Quảng Ninh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại tỉnh Quảng Ninh (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau tại thư mời)
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022;
  + Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2022;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
            - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  + Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
  + Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022;
  + Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024;
            - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
  + Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty;
  + Thông qua Tờ trình CQN chuyển từ đăng ký giao dịch UpCOM sang đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE;
  + Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông
 • 03/06/2022 PSP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSP của CTCP Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ – Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2021, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022 của Ban kiểm soát;
  + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
  + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch thu chi tài chính năm 2022;
            - Nội dung họp: + Tờ trình về nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
  + Tờ trình và chi trả thù lao và chi phí hoạt động thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2022;
  + Và một số nội dung khác.
 • 06/06/2022 HAH: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/26/20220526_20220526___hah___thong_bao_giao_dich_cp_niem_yet_bo_sung.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.