HOSE (4) | HNX (5) | UPCOM (7) Tổng số công ty: 16
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/03/2021 HTK: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTK của CTCP Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 03 năm 2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  + Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
  (Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể, Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)
 • 20/03/2021 TOT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TOT của CTCP Vận tải Transimex như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến 8h30 ngày 20/03/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường TMS SHTP, Lô BT, Đường D2, Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP. HCM
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, bao gồm:
  + Báo cáo Kết quả hoạt động HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động của năm 2021
  + Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả sản xuất kinh doanh 2020; Báo cáo tài chính năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
  + Một số nội dung khác.
 • 26/03/2021 VSC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã CK: VSC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/2/5/20210205_20210204 - VSC - TB ngay dkcc tham du DHDCD TN 2021.pdf

 • 26/03/2021 PHP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PHP của CTCP Cảng Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Quý I/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Thành phố Hải Phòng.
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
 • 30/03/2021 PDN: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền của  Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã CK: PDN) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/1/20210301_20210301 - PDN - TB NDKCC to chuc dhcd thuong nien 2021 va tam ung co tuc dot 1 nam 2020.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.