HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 4
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/05/2022 PNP: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PNP của CTCP Tân Cảng - Phú Hữu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: ngày 20/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Tân Cảng – Phú Hữu (Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM)
            - Nội dung họp: thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 26/05/2022 VNT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNT của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/05/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (địa chỉ: Số 02 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/05/2022. Khi đến làm thủ tục nhận cổ tức các cổ đông cá nhân mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, trong trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 28/05/2022 TCO: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/4/12/20220412_20220412___tco___thong_bao_ngay_to_chuc_dhcd_thuong_nien_2022.pdf

 • 31/05/2022 TCW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TCW của CTCP Kho vận Tân Cảng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/05/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính Kế toán – Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng (Cổng C, Cảng Tân Cảng Cát Lái, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/05/2022 và mang theo CMND hoặc thẻ Căn cước.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 31/05/2022 NAS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAS của CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 31/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài. Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
  + Thông qua báo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021;
  + Thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
            - Nội dung họp: + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Thông qua mức chi trả thù lao/tiền lương năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao/tiền lương năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có);
  + Nội dung thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.