HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (5) Tổng số công ty: 6
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 05/06/2020 PSP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSP của CTCP Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến giữa tháng 04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ - KCN Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán và Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;
  + Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2019, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020 của Ban kiểm soát;
  + Và một số nội dung khác.
 • 06/06/2020 TCO: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã CK: TCO) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/5/7/20200507_20200507 - TCO - Thong Bao Ngay To Chuc DHCD Thuong Nien 2020.pdf

 • 06/06/2020 VTP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTP của Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Tổng Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổng Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
 • 08/06/2020 VNF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNF của CTCP Vinafreight như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 08/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Block A, tầng trệt, tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM.
            - Nội dung họp: Thông báo sau.
 • 09/06/2020 TMS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Transimex (mã CK: TMS) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/4/29/20200429_20200429 - TMS - TB ve ngay DKCC to chuc DHDCD TN nam 2020.pdf