HOSE (7) | HNX (7) | UPCOM (14) Tổng số công ty: 28
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 30/07/2021 NTR: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTR của CTCP Đường sắt Nghệ Tĩnh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty tại số 27A đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Báo cáo về hoạt động tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  + Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự kiến thù lao năm 2020;
  + Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  + Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 12,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.250 đồng)
            - Thời gian thực hiện: Ngày 30/07/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh kể từ ngày 30/07/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/07/2021 PDN: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã CK: PDN) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/7/7/20210707_20210706 - PDN - TB Chot DS tra co tuc dot 2 (dot cuoi) nam 2020 bang tien.pdf

 • 30/07/2021 DOP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DOP của CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/07/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại số 215 – 217 Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, Cao Lãnh, Đồng Tháp bắt đầu từ ngày 30/07/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 31/07/2021 HMH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMH của CTCP Hải Minh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời cổ đông
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo địa điểm cụ thể theo thư mời và trên website: www.haiminh.com.vn
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy định của pháp luật và sẽ thông báo sau
 • 02/08/2021 VTP: Ngày 02/08/2021, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.