HOSE (7) | HNX (7) | UPCOM (13) Tổng số công ty: 27
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 13/05/2021 CAG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAG của CTCP Cảng An Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Cảng An Giang. Địa chỉ: Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông thịnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
            - Nội dung họp: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng Kế hoạch SXKD năm 2021;
  2. Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025;
  3. Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025;
  4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
            - Nội dung họp: 5. Thông qua Tờ trình Quyết toán quỹ tiền lương năm 2020;
  6. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  7. Thông qua Tờ trình Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021;
  8. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
  9. Thông qua Tờ trình xem xét, quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang;
            - Nội dung họp: 10. Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng An Giang năm 2021;
  11. Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cảng An Giang năm 2021;
  12. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng An Giang năm 2021;
            - Nội dung họp: 13. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
  13.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát;
  13.2. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025;
  14. Những vấn đề khác có liên quan (nếu có).
 • 14/05/2021 PSP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSP của CTCP Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến vào 09h00 ngày 14/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ – Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2020, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021 của Ban kiểm soát;
  + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
            - Nội dung họp: + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch thu chi tài chính năm 2021;
  + Tờ trình và chi trả thù lao và chi phí hoạt động thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2021;
  + Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
  + Và một số nội dung khác.
 • 14/05/2021 VFC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VFC của CTCP Vinafco như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Công ty sẽ có thông báo sau
 • 15/05/2021 HMH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMH của CTCP Hải Minh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.
            - Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.
 • 19/05/2021 VSC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã CK: VSC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/22/20210422_20210422 - VSC - TB ngay dkcc chi tra co tuc dot 2 nam 2020.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.