HOSE (6) | HNX (7) | UPCOM (14) Tổng số công ty: 27
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 08/04/2020 NCT: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã CK: NCT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/ca0f5915-f580-40a7-86c4-ee9d9f62aa48?ridx=2060530952

 • 10/04/2020 TPS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TPS của CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Từ ngày 10/04/2020 đến ngày 15/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn. 720 QL1A,KP3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 • 12/04/2020 HTK: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTK của CTCP Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
  + Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
  (Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể, Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)
 • 12/04/2020 TCO: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã CK: TCO) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/2/26/20200226_20200226 - TCO - Thong Bao Ngay To Chuc DHCD Thuong Nien 2020.pdf

 • 16/04/2020 PKR: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PKR của CTCP Đường sắt Phú Khánh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, số 02 Yersin, Phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quả trị năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và hoạt động của Ban kiểm soát;
            - Nội dung họp: + Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2019 và phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
  + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2019, dự kiến mức thanh toán cổ tức năm 2020;
  + Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
            - Nội dung họp: + Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đối với cổ đông là Tổng công ty ĐSVN;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu phát sinh).