HOSE (7) | HNX (7) | UPCOM (13) Tổng số công ty: 27
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/04/2021 TTV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTV của CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Thông tin Tín hiệu đường sắt Vinh, số 25B, Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ An
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung sau:
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020;
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  + Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 19/04/2021 CDN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDN của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng từ ngày 17/04/2021 đến ngày 25/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
  Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến Quý cổ đông trong thư mời Đại hội đồng cổ đông
            - Nội dung họp: Theo nội dung của chương trình Đại hội dự kiến như sau:
  + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2020;
  + Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
            - Nội dung họp: + Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2020;
  + Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
  + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho phù hợp với Luật chứng khoán 2019;
  + Tờ trình miễn nhiệm, bầu cử Hội đồng quản trị;
  + Tờ trình công tác nhân sự;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  + Một số vấn đề khác có liên quan.
 • 19/04/2021 SGP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGP của CTCP Cảng Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 19/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn – Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM
            - Nội dung họp: Báo cáo về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2020 của HĐQT. Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2020 của BKS; công tác kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020. Thông qua báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2020 đã được kiểm toán và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.
 • 19/04/2021 CCP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCP của CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/04/2021 (Thứ hai)
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 • 19/04/2021 DSS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DSS của CTCP Đường sắt Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 15/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến tại Hội trường Công ty CP Đường sắt Sài Gòn - 01 Nguyễn Thông, phường 9, Quận 3, TP. HCM.
            - Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ nêu chi tiết trong thư mời họp
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.