HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (1) Tổng số công ty: 1
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/06/2024 VTX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTX của CTCP Vận tải đa phương thức VIETRANSTIMEX như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 19/06/2024
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
  + Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
            - Nội dung họp: + Các tờ trình về việc: phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2023; các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2024; chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024; trả thù lao, phụ cấp, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và năm 2024; việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Tổng công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam, địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
 • 20/06/2024 ASG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG (mã CK: ASG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/5/4/20240504_20240504___asg___tb_ndkcc_tham_du_dh_thuong_nien_2024.pdf

 • 20/06/2024 VFC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VFC của CTCP Vinafco như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty tại thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/06/2024.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 21/06/2024 WCS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WCS của CTCP Bến xe Miền Tây như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền          - Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 21/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: *Thanh toán bằng chuyển khoản đối với những cổ đông đã đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản (Trong trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng thông tin do cổ đông cung cấp thì Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh từ việc chuyển khoản này).
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: *Thanh toán bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây, số 395 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu) bắt đầu từ ngày 21/06/2024 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc sổ cổ đông.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký
 • 24/06/2024 ARM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ARM của CTCP Xuất nhập khẩu hàng không như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/06/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.