HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (4) Tổng số công ty: 4
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/07/2021 HTR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTR của CTCP Đường sắt Hà Thái như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/07/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái (số 199 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bắt đầu từ ngày 26/07/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 26/07/2021 TCW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TCW của CTCP Kho vận Tân Cảng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 26%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/07/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán- Công ty Kho vận Tân Cảng (Cổng C, Cảng Tân Cảng Cát Lái, Phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/07/2021 và mang theo Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 27/07/2021 NAP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAP của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/07/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, số 10, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trong các ngày làm việc (bắt đầu từ ngày 27/07/2021). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/07/2021 DOP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DOP của CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/07/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại số 215 – 217 Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, Cao Lãnh, Đồng Tháp bắt đầu từ ngày 30/07/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/07/2021 NTR: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTR của CTCP Đường sắt Nghệ Tĩnh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty tại số 27A đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Báo cáo về hoạt động tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  + Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự kiến thù lao năm 2020;
  + Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  + Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 12,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.250 đồng)
            - Thời gian thực hiện: Ngày 30/07/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh kể từ ngày 30/07/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.