HOSE (13) | HNX (15) | UPCOM (58) Tổng số công ty: 86
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 24/07/2019 VSC: Quyết định thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cho Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã CK: VSC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/7/9/20190709_20190708 - VSC - QD thay doi dang ky niem yet tu viec phat hanh tra co tuc.pdf

 • 26/07/2019 TSG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TSG của CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 11,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.150 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/07/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn, 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 26/07/2019 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 29/07/2019 QLT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QLT của CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/07/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 16,27%(1.627đ/cp)
            - Thời gian thực hiện: 29/07/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công Ty Cổ Phần Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 10 bắt đầu từ ngày 29/07/2019 (từ thứ 2 đến thứ 6) và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/07/2019 NTR: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTR của CTCP Đường sắt Nghệ Tĩnh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/04/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty tại số 27A đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Báo cáo về hoạt động tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
  + Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019;
  + Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
  + Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/07/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh kể từ ngày 30/07/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 31/07/2019 PDN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã CK: PDN) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/6/25/20190625_20190625 - PDN - TB NDKCC tra co tuc nam 2018 va phat hanh cp thuong.pdf