HOSE (13) | HNX (15) | UPCOM (58) Tổng số công ty: 86
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 12/03/2020 TPS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TPS của CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu(1.000đ/cp)
            - Thời gian thực hiện: vv
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính thuộc Văn phòng CTCP Bến Bãi Vận Tải Sài Gòn vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 12/03/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân khi đến làm thủ tục.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 21/03/2020 TOT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TOT của CTCP Vận tải Transimex như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến 8h30 ngày 21/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: hội trường TMS SHTP, Lô BT, Đường D2, Khu công nghệ cao, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;
  + Báo cáo của ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
  + Một số nội dung khác
 • 25/03/2020 VIN: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIN của CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 25/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, số 406 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp.HCM
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau
 • 26/03/2020 DNL: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNL của CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/03/2020 – 30/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng.
            - Nội dung họp: · Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2019;
  · Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2020;
  · Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
  · Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
  · Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  · Tờ trình phần phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019;
  · Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
  · Một số vấn đề khác có liên quan.
 • 31/07/2020 DT4: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020., trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DT4 của CTCP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 4/2020 (Thời gian tổ chức cụ thể sẽ thông báo sau)
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3 – CTCP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, số 118 đường Huyền Quang, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
            - Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Văn phòng Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 31/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: gười sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.