HOSE (1) | HNX (0) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 4
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 23/04/2024 NWT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NWT của Công ty Cổ phần Vận tải Newway như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến 23/04/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Vận tải Newway
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024;
  + Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023, mục tiêu, giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
  + Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2024;
            - Nội dung họp: + Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
  + Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  + Các vấn đề khác.
 • 08/05/2024 TSJ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TSJ của CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4/2024 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới cổ đông về thời gian trong thư mời họp)
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.