HOSE (1) | HNX (1) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 2
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 24/04/2020 BLN: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLN của CTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 24/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh (Km 15+200, quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  + Phương án phân phối lợi nhuận 2019;
  + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2020;
  + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2020 – 2025;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • 24/04/2020 VTM: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTM của CTCP Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
            - Nội dung họp: Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2020 và các nội dung khác theo quy định của pháp luật.