HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (1) Tổng số công ty: 1
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/05/2022 HNT: Ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNT của Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Ngày 26 tháng 05 năm 2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội
            - Nội dung họp: Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.