HOSE (1) | HNX (2) | UPCOM (5) Tổng số công ty: 8
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 21/06/2020 DL1: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DL1 của CTCP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long - Gia Lai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 21/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 2 số 43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Gia Lai.
            - Nội dung họp: * Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019, chiến lược phát triển của Công ty năm 2020 và các năm tiếp theo.
  * Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
  * Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban kiểm soát.
  *Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
 • 30/06/2020 VNS: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã CK: VNS) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/5/20/20200520_20200520 - VNS - NDKCC chot danh sach DHDCD.pdf