HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 1
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 30/12/2023 TTZ: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 do cổ đông có quyền đại diện cho Công ty triệu tập theo quy định của Luật doanh nghiệp
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTZ của CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 do cổ đông có quyền đại diện cho Công ty triệu tập theo quy định của Luật doanh nghiệp
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/12/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến số 158 Trấn Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu thay thế các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 30/12/2025 TTZ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTZ của CTCP Đầu tư Xây dưng và Công nghệ Tiến Trung như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2018
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2018
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:
            - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 02/04/2018
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, địa chỉ: Cụm công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 02/04/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới)
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mà mỗi cổ đông sở hữu được nhận quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: + Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu mới tương ứng là 155 x 3% = 4,65 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn, số lượng cổ phiếu của cổ đông A nhận được sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 4 cổ phiếu và 0,65 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, địa chỉ: Cụm công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/4/2/1.TTZ_2018.4.2_db1aa10_1477v_20180330_1655_1.PDF

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.