HOSE (0) | HNX (6) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 8
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/07/2020 TTZ: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTZ của CTCP Đầu tư Xây dưng và Công nghệ Tiến Trung như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, kế hoạch năm 2020; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  + Báo cáo kết quả hoạt động Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
            - Nội dung họp: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  + Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; kế hoạch năm 2020;
  + Bầu/miễn nhiệm Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát;
  + Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đưa vào chương trình của Đại hội;
  + Giao chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định nội dung và tài liệu, địa điểm, các nội dung khác thông báo đến các cổ đông theo quy định.
 • 30/12/2020 TTZ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTZ của CTCP Đầu tư Xây dưng và Công nghệ Tiến Trung như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2018
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2018
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:
            - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 02/04/2018
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, địa chỉ: Cụm công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 02/04/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới)
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mà mỗi cổ đông sở hữu được nhận quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: + Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu mới tương ứng là 155 x 3% = 4,65 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn, số lượng cổ phiếu của cổ đông A nhận được sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 4 cổ phiếu và 0,65 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, địa chỉ: Cụm công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/4/2/1.TTZ_2018.4.2_db1aa10_1477v_20180330_1655_1.PDF