HOSE (0) | HNX (6) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 8
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/04/2021 PTT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTT của CTCP Vận tải dầu khí Đông Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 01/04/2021 đến ngày 29/04/2021, ngày tổ chức chính thức sẽ được Công ty thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Giám đốc Công ty;
  + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;
            - Nội dung họp: + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
  + Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020;
  + Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2021;
  + Tờ trình về việc phê duyệt dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT;
            - Nội dung họp: + Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
  + Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị;
  + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
  + Và các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
 • 24/04/2021 CXH: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CXH của Công ty Cổ phần Xe Khách Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 24/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Gác 2 bến xe Gia Lâm – phường Gia Thuỵ - quận Long Biên – thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt động năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
  + Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.
 • 14/05/2021 PRC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRC của CTCP Logistics Portserco như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 14/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần Logistics Portserco. Địa chỉ số 59 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, từ ngày 14/05/2021. Cổ đông phải xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần/chứng minh nhân dân/giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân). Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp có xác nhận của chính quyền địa phương.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.