HOSE (0) | HNX (4) | UPCOM (3) Number of companies: 7
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 05/29/2024 PTT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTT của CTCP Vận tải dầu khí Đông Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc công ty về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
  + Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
  + Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024;
            - Nội dung họp: + Báo cáo thực hiện thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  + Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
  + Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị;
  + Và các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2024, thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo trong Thư mời.
 • 05/31/2024 VSM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSM của CTCP Container Miền Trung như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: Ngày 31/05/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở Công ty cổ phần Container Miền Trung – 75 Quang Trung, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/05/2024 và xuất trình căn cước công dân (hoặc chứng minh nhân dân).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 06/05/2024 PJC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PJC của CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền           - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 05/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/06/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 06/14/2024 PRC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRC của CTCP Logistics Portserco như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 14/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT - Công ty cổ phần Logistics Portserco – số 59 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng từ ngày 14/06/2024. Cổ đông phải xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần/Căn cước công dân/Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân). Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp có xác nhận của chính quyền địa phương.
                 + Chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 12/30/2025 TTZ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTZ của CTCP Đầu tư Xây dưng và Công nghệ Tiến Trung như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2018
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2018
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:
            - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 02/04/2018
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, địa chỉ: Cụm công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 02/04/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới)
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mà mỗi cổ đông sở hữu được nhận quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: + Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu mới tương ứng là 155 x 3% = 4,65 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn, số lượng cổ phiếu của cổ đông A nhận được sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 4 cổ phiếu và 0,65 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, địa chỉ: Cụm công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/4/2/1.TTZ_2018.4.2_db1aa10_1477v_20180330_1655_1.PDF

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.