HOSE (9) | HNX (2) | UPCOM (15) Tổng số công ty: 26
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/04/2021 SSG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SSG của CTCP Vận tải biển Hải Âu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4 năm 2021.
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trực tiếp trong Thư mời tham dự Đại hội và đăng trên website.
            - Nội dung họp: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận 2020; Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021; Lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC năm 2021; Các vấn đề khác.
 • 22/04/2021 DDM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDM của CTCP Hàng hải Đông Đô như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (Địa chỉ: Tầng 19 – tháp Văn phòng Quốc tế Hoà Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội)
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 23/04/2021 ISG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ISG của CTCP Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc tế như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 23/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty tại số 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020;
  + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Mức cổ tức năm 2020;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021;
  + Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
  + Một số vấn đề khác.
 • 23/04/2021 SHC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHC của CTCP Hàng hải Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 09h00 thứ sáu, ngày 23/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn số 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh
            - Nội dung họp: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
 • 23/04/2021 VNA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNA của CTCP Vận tải biển Vinaship như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau
            - Nội dung họp: Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, sửa đổi điều lệ Công ty, cùng các vấn đề liên quan khác.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.