HOSE (9) | HNX (2) | UPCOM (15) Tổng số công ty: 26
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 09/06/2023 TJC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TJC của CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 09/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và thương mại: Phòng 427-430 Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng bắt đầu từ ngày 09/06/2023 và xuất trình căn cước công dân (hoặc chứng minh nhân dân).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 15/06/2023 MHC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần MHC (mã CK: MHC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/4/14/20220414_20220414___mhc___thong_bao_chot_danh_sach_dai_hoi.pdf

 • 16/06/2023 SKG: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức bằng tiền năm 2022

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức bằng tiền năm 2022 Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/5/18/20230518_20230518___skg___tb_ndkcc_vv_tra_co_tuc_nam_2022_bang_tien.pdf

 • 19/06/2023 SWC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SWC của Tổng CTCP Đường sông Miền Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: § Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
  § Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
  § Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023
  § Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
  § Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022
            - Nội dung họp: § Kế hoạch kinh doanh năm 2023
  § Chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023
  § Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và năm 2023
  § Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023
            - Nội dung họp: § Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
  § Một số vấn đề khác.
            - Địa điểm tổ chức họp: tại Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam, địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh.
            - Thời gian họp: ngày 19/06/2023
 • 23/06/2023 VNA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNA của CTCP Vận tải biển Vinaship như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/06/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau
            - Nội dung họp: Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, cùng các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.