HOSE (9) | HNX (2) | UPCOM (15) Tổng số công ty: 26
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/03/2024 VST: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VST của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/03/2024.
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam, số 428 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • 11/04/2024 DDM: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDM của CTCP Hàng hải Đông Đô như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Thực hiện để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (Địa chỉ: Tầng 19 – tháp Văn phòng Quốc tế Hoà Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 11/04/2024
 • 15/04/2024 NOS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NOS của Công ty cổ phần Vận Tải Biển và Thương mại Phương Đông như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: + Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các giải pháp thực hiện;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  + Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; dự trù năm 2024;
            - Nội dung họp: + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  * Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo tình hình thực tế;
  * Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;
  + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2024 - 2026);
  + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
  + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty, số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/04/2024
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.