HOSE (29) | HNX (26) | UPCOM (91) Tổng số công ty: 146
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 11/04/2020 CXH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CXH của Công ty Cổ phần Xe Khách Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 11/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Gác 2 bến xe Gia Lâm – phường Gia Thuỵ - quận Long Biên – thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt động năm 2020;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
  + Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.
 • 12/04/2020 HTK: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTK của CTCP Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
  + Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
  (Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể, Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)
 • 14/04/2020 HRT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HRT của CTCP Vận tải Đường sắt Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 14/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại số 130 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 15/04/2020 PJT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (mã CK: PJT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/2/17/20200217_20200217 - PJT - TB chot danh sach dai hoi dong co dong thuong nien.pdf

 • 16/04/2020 PDN: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC  tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã CK: PDN) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/3/3/20200303_20200303 - PDN - TB NDKCC to chuc dhcd thuong nien 2020.pdf