HOSE (15) | HNX (7) | UPCOM (15) Tổng số công ty: 37
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 08/06/2023 CVN: Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CVN của CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2023 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới cổ đông về thời gian trong Thư mời họp)
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.
 • 16/06/2023 SRA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SRA của CTCP SARA Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 17/06/2023 YTC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu YTC của CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến 17/06/2023 (Chi tiết sẽ thông báo trong thư mời họp)
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp
            - Nội dung họp: Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo của HĐQT 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát 2022; Kế hoạch kinh doanh 2023; Thù lao HĐQT & BKS năm 2022 & Kế hoạch 2023; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023; Việc từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT & bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thay thế; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
 • 20/06/2023 SDP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDP của CTCP SDP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/06/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: tại Công ty cổ phần SDP
            - Nội dung họp: + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  + Các nội dung khác;
 • 23/06/2023 PMJ: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMJ của CTCP Vật tư Bưu điện như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.