HOSE (15) | HNX (7) | UPCOM (18) Tổng số công ty: 40
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/01/2021 OIL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu OIL của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/12/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 8h30 ngày 26/01/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Văn phòng Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Số 1-5, Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM (Phòng họp tầng 15)
            - Nội dung họp: + Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT
  + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của PVOIL:
  · Bổ sung hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên /bất thường theo hình thức đại hội trực tuyến
  · Bổ sung ngành nghề kinh doanh “Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Mã ngành 7120). Chi tiết Dịch vụ lấy mẫu, phân tích và thử nghiệm mẫu xăng dầu”.
 • 28/01/2021 CDP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDP của CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/01/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT - CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha, Lầu 4 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P14, Q10, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/01/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 29/01/2021 TCH: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã CK: TCH) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/12/23/20201223_20201223 - TCH - TB NDKCC tam ung co tuc 2020 bang tien.pdf

 • 04/02/2021 T12: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu T12 của CTCP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/01/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 04/02/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau theo quy định.
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 18/02/2021 TOP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TOP của Công ty Cổ phần Phân phối Top One như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 18/02/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể thời gian và địa điểm tại thư tham dự Đại hội
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
            - Nội dung họp: + Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021;
  + Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo và quyết định nội dung, tài liệu, địa điểm và các nội dung khác đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.