HOSE (15) | HNX (7) | UPCOM (18) Tổng số công ty: 40
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 05/06/2020 CNC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CNC của CTCP Công nghệ Cao Traphaco như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 05/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco (Địa chỉ: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên)
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;
  + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, đề xuất phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
  + Xin ý kiến một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 08/06/2020 OIL: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu OIL của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 8h30 ngày 08/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Equatorial, Số 242 đường Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. HCM
            - Nội dung họp: 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Tổng Công ty;
  2. Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của hội đồng quản trị (HĐQT);
  3. Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban kiểm soát (BKS);
  4. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS;
            - Nội dung họp: 5. Tờ trình thông qua BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019;
  6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
  8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ TCT;
  9. Các nội dung khác theo Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp (nếu có).
 • 09/06/2020 VPG: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (mã CK: VPG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/3/3/20200303_20200303 - VPG - Thong Bao Ngay DKCC To Chuc DHCD Thuong Nien Nam 2020.pdf

 • 09/06/2020 TTH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTH của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ;
  + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  + Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và Phương án trả cổ tức năm 2020;
            - Nội dung họp: + Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
 • 09/06/2020 DPP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DPP của CTCP Dược Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 09/06/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (Địa chỉ: 221B, Phạm Văn Thuận, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bắt đầu từ ngày 09/06/2020 (trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu) và xuất trình chứng minh nhân dân khi đến nhận cổ tức.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.