HOSE (15) | HNX (7) | UPCOM (18) Tổng số công ty: 40
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/09/2020 PLX: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền của  Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã CK: PLX) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/8/28/20200828_20200828 - PLX - TB ngay dkcc de tra co tuc con lai 2019 bang tien.pdf

 • 25/09/2020 DIC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DIC của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 9h00 thứ sáu ngày 25/09/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành thông báo trong Thư mời họp.
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban TGĐ năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
            - Nội dung họp: + Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT,BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;
  + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ, bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới của Công ty;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.
 • 30/09/2020 PTX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTX của CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/09/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe PTS, xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An
            - Nội dung họp: + Bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị;
  + Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 30/09/2020 PND: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PND của CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung xin ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
            - Thời gian thực hiện: 30/09/2020
            - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, số 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
 • 30/09/2020 JVC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã CK: JVC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/8/28/20200828_20200828 - JVC - Thong Bao Ngay DKCC To Chuc DHCD Thuong Nien Nam 2020.pdf