HOSE (31) | HNX (30) | UPCOM (48) Tổng số công ty: 109
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 09/04/2020 DPP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DPP của CTCP Dược Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Ngày 09/04/2020 (Thứ năm)
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Hòa Bình (Số 6 Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
            - Nội dung họp: - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.
  - Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
 • 10/04/2020 POB: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POB của CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 10/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình; Số 545 đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;
  + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
  + Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020;
  + Tờ trình thông qua quyết toán trả thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách;
            - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  + Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
  + Một số vấn đề khác.
 • 10/04/2020 DBT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBT của CTCP Dược phẩm Bến Tre như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
            - Thời gian họp: Ngày 10/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến tại Khách sạn Hàm Luông (200C Hùng Vương, Phường 5, Tp.Bến Tre, tỉnh Bến Tre).
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, đề ra phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020.
  + Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền cho ĐHCĐ. Chương trình và nội dung chi tiết sẽ thông báo cho cổ đông sau.
 • 10/04/2020 IFS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IFS của CTCP Thực phẩm Quôc tế như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: ngày 10/04/2020 (thứ sáu).
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty tại lô 13, KCN Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
            - Nội dung họp: 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019;
  2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2019;
  3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019;
  4. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc (“TGĐ”) trong năm 2019;
            - Nội dung họp: 5. Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2019;
  6. Báo cáo và đề xuất việc kê khai và trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019;
  7. Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;
  8. Đề xuất phí thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025;
  9. Bổ nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025;
  10. Yêu cầu chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đối với vấn đề liên quan và phát sinh khác (nếu có).
 • 10/04/2020 PLO: Ngày 10/04/2020, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Kho vận Petec (PLO)