HOSE (31) | HNX (28) | UPCOM (51) Tổng số công ty: 110
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
  • 03/12/2020 DAS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
    Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAS của CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng như sau:
    1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2020
    2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/10/2020
    3. Lý do và mục đích:
         * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
              - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
              - Thời gian thực hiện: 03/12/2020
              - Địa điểm thực hiện:
                   + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng, địa chỉ: 53 Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 03/12/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân khi nhận tiền.
                   + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • 04/12/2020 PEG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
    Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PEG của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -Công ty cổ phần như sau:
    1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2020
    2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2020
    3. Lý do và mục đích:
         * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
              - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
              - Thời gian họp: Dự kiến ngày 04/12/2020
              - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết tới cổ đông trong thư mời họp.
              - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết tới cổ đông trong thư mời họp.
  • 05/12/2020 UNI: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
    Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UNI của CTCP Viễn Liên như sau:
    1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/08/2020
    2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/08/2020
    3. Lý do và mục đích:
         * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
              - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
              - Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau
              - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau
              - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020;
    + Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2019;
    + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
    + Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2020;
    + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.
  • 08/12/2020 SRA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
    Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SRA của CTCP SARA Việt Nam như sau:
    1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/11/2020
    2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/11/2020
    3. Lý do và mục đích:
         * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019
              - Tỷ lệ thực hiện: - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
    - Thanh toán đợt 1: Tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
              - Thời gian thực hiện: 08/12/2020
              - Địa điểm thực hiện:
                   + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sara Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                   + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
         * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2019
              - Tỷ lệ thực hiện: Tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
              - Thời gian thực hiện: 28/12/2020
              - Địa điểm thực hiện:
                   + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sara Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                   + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
         * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
              - Tỷ lệ thực hiện: 100:40 (Người sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 40 cổ phiếu mới).
              - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.
              - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 2.222 cổ phần thì số cổ phần cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là 2.222*40/100 = 888,8 cổ phần. Theo phương án làm tròn thì số cổ phần cổ đông A thực hiện nhận từ việc hưởng cổ tức là 888 cổ phần và 0,8 cổ phần lẻ sẽ bị hủy, ghi nhận vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.
              - Địa điểm thực hiện:
                   + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Sara Việt Nam – Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, Lô 1 – 9A Khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.
                   + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
  • 10/12/2020 PND: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PND của CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định như sau:
    1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2020
    2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2020
    3. Lý do và mục đích:
         * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
              - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
              - Nội dung xin ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
              - Thời gian thực hiện: 10/12/2020
              - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, số 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.