HOSE (31) | HNX (27) | UPCOM (42) Tổng số công ty: 100
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 25/05/2019 YTC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu YTC của CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến 25/05/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh – YTECO, số 181 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM
            - Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2018;
  Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị;
            - Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;
  Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
 • 25/05/2019 CVN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CVN của CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/04/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
            - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua phân chia lợi nhuận năm 2018; thông qua trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
  + Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có);
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 26/05/2019 ABR: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ABR của CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1(1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến trong tháng 5/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở CTCP Đầu tư Nhãn Hiệu Việt (Địa chỉ: 247B Huỳnh Văn Bánh, P12, Q. Phú Nhuận, TP.HCM)
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty
  + Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2018, dự kiến năm 2019
  + Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019
            - Nội dung họp: + Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
  + Lấy ý kiến cổ đông v/v giao quyền ký kết các hợp đồng kinh tế (HĐ mua hàng, HĐ bán hàng & HĐ hợp tác đầu tư) cho Tổng Giám Đốc trong năm 2019
  + Lấy ý kiến cổ đông v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
  + Và các nội dung khác
 • 26/05/2019 AMV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AMV của CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
  3. Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
  4. Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
  5. Các Tờ trình khác (nếu có);
  6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 • 26/05/2019 KDM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông