HOSE (2) | HNX (2) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 7
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/04/2024 SBV: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (mã CK: SBV) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/3/5/20240305_20240304___sbv___tb_ndkcc_tham_du_dhdcd_tn_nam_2024.pdf

 • 23/04/2024 TLG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã CK: TLG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/3/13/20240313_20240312___tlg___tb_ndkcc_tham_du_dhdcd_thuong_nien_nam_2024.pdf

 • 27/04/2024 SVG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SVG của CTCP Hơi Kỹ nghệ Que Hàn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Xí nghiệp Hơi Kỹ nghệ Que Hàn Bình Dương, địa chỉ: Ô 04, Lô A, Đường số 01, Khu Công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
            - Thời gian họp: dự kiến từ 7h30 vào ngày 27/04/2024 (thứ Bảy)
 • 29/04/2024 PRT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRT của Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương- CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 29/04/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Sân Golf Sông Bé, số 77 Đại lộ Bình Dương, P. Lái Thiêu, Tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương.
            - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
  + Báo cáo của Ban Tổng Gián đốc (TGĐ) về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023;
  + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
            - Nội dung họp: + Tờ trình báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
  + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty;
  + Tờ trình sửa đổi Điểu lệ Tổng Công ty;
  + Tờ trình bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 -2029;
  + Tờ trình thông qua chủ trương giải thể công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú.
 • 20/05/2024 BBT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và quyền ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BBT của CTCP Bông Bạch Tuyết như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/04/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và quyền ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023; Báo cáo của HĐQT năm 2023; Báo cáo của BKS năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Thù lao HĐQT BKS năm 2023 Kế hoạch 2024; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024; Bầu cử HĐQT BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp
            - Thời gian họp: Ngày 20/05/2024 (chi tiết TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp)
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.