HOSE (2) | HNX (2) | UPCOM (5) Tổng số công ty: 9
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 23/04/2021 SBV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (mã CK: SBV) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/3/20210303_20210303 - SBV - TB NDKCC tc DHDCD thuong nien 2021.pdf

 • 27/04/2021 SVG: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SVG của CTCP Hơi Kỹ nghệ Que Hàn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến 7h30 ngày 29/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Xí nghiệp Hơi Kỹ nghệ que Hàn Bình Dương, địa chỉ đường số 1, KCN Đồng An, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
 • 28/04/2021 PRT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRT của Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương- CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 28/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Sân Golf Sông Bé 77 Đại lộ Bình Dương, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
 • 28/04/2021 DNM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNM của TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời đến từng cổ đông, đăng tin website của công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
  + Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và nhu cầu đầu tư năm 2021;
  + Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;
  + Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
  + Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty;
  + Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng công ty;
  + Các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.