HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 2
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 14/05/2021 L45: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L45 của CTCP Lilama 45.1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Tổ chức phát hành thông báo cụ thể sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành thông báo cụ thể sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán;
  + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
            - Nội dung họp: + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
            - Nội dung họp: + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
  + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
  + Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 • 14/05/2021 SAF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAF của CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 30%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 14/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco số 1079 Phạm Văn Đồng, Khu phố 1, P.Linh Tây, Tp.HCM ( vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 14/05/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 14/05/2021 SGC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGC của CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 14/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Văn phòng Công ty (Lô CII-3, Khu Công nghiệp C, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp)
            - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
  + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 • 14/05/2021 PPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPH của Tổng công ty cổ phần Phong Phú như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
            - Nội dung họp: TCPH thông báo sau
 • 15/05/2021 GKM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GKM của CTCP Khang Minh Group như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 15/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể thời gian và địa điểm tại thư tham dự Đại hội
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  + Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021;
            - Nội dung họp: + Tờ trình báo cáo đầu tư vào Công ty cổ phần Nhôm Khang Minh, tầm nhìn 2023;
  + Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;
  + Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty;
  + Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
  + Tờ trình uỷ quyền Hội đồng Quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
            - Nội dung họp: + Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới;
  + Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.