HOSE (1) | HNX (0) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 3
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 21/05/2022 PGN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PGN của Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 21/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo cụ thể thời gian và địa điểm tại thư tham dự Đại hội
            - Nội dung họp: Các nội dung trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
 • 22/05/2022 TDT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDT của CTCP Đầu tư và Phát triển TDT như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến 22/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính CTCP Đầu tư và Phát triển TDT, xóm Thuần Pháp, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.
 • 22/05/2022 MEF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MEF của Công ty cổ phần MEINFA như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở của Công ty cổ phần MEINFA, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
            - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2021;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
  + Các nội dung khác có liên quan.
 • 23/05/2022 NGC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NGC của CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT 2022;
  + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
  + Báo cáo hoạt động của BKS và thẩm định kết quả SXKD năm 2021;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
  + Các vấn đề liên quan khác thuộc quyền biểu quyết, quyết định của Đại hội;
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Cổ đông tham dự Đại hội.
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Cổ đông tham dự Đại hội.
 • 23/05/2022 SFN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SFN của CTCP Dệt lưới Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 23/05/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Dệt lưới Sài Gòn, bắt đầu từ ngày 23/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.