HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 30/11/2023 KIP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KIP của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/11/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/11/2023 và xuất trình thẻ căn cước nhân dân.đợt 2 năm 2022
 • 30/11/2023 IBD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IBD của CTCP In Tổng hợp Bình Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 30/11/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP In Tổng Hợp Bình Dương – Số 01 Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/11/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/11/2023 CAP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAP của Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 30/11/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái – số 64 đường Lý Tự Trọng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
            - Nội dung họp: Theo nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 • 30/11/2023 HAD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAD của CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/10/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 30/11/2023. Thời gian họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể sau và công bố trên website của Công ty, đồng thời gửi tới các cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty, phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
            - Nội dung họp: + Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;
  + Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 • 30/11/2023 KKC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KKC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 11/2023. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.