HOSE (2) | HNX (0) | UPCOM (6) Tổng số công ty: 8
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 10/02/2022 DZM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DZM của CTCP Cơ điện Dzĩ An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 10/02/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Dzĩ An có thể được tổ chức bằng một trong hai hình thức: (i) họp trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc (ii) hội nghị trực tuyến. Hình thức cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.
  + Giao Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức họp ĐHĐCĐ trực tiếp/trực tuyến phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh và quy định của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm:
  + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020;
  + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
  + Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
  + Các vấn đề liên quan đến việc Chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 • 12/02/2022 NAG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAG của CTCP Tập Đoàn Nagakawa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/01/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 (một) cổ phiếu – 01 (một) quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 12/02/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông.
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông.
 • 16/02/2022 MIE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MIE của Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/01/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 0,0396%%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3,96 đồng). Số tiền cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị đồng
            - Thời gian thực hiện: 16/02/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại ban tài chính - kế toán (tầng 7, Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 kể từ ngày 16/02/2022 (khi nhận cổ tức tại MIE đề nghị Quý cổ đông xuất trình chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu...).
                 + Chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 20/03/2023 SHE: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 1.412.950 cổ phiếu
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.