HOSE (8) | HNX (5) | UPCOM (6) Tổng số công ty: 19
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/05/2019 HLS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLS của CTCP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/05/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, số 93 đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 20/05/2019 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 24/05/2019 VTE: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTE của CTCP Viễn thông điện tử Vinacap như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Ngày 24/05/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Vinacap – địa chỉ: Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
  + Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát.
  + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về:
  ○ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
            - Nội dung họp: ○ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, kế hoạch đầu tư, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
  ○ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 20/06/2019 VTB: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (mã CK: VTB) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/5/17/20190517_20190517 - VTB - TB DKCC ve chot quyen co tuc 2018 bang tien.pdf

 • 29/06/2019 DLG: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã CK: DLG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/3ebc055a-9549-404a-8f91-ef927473598e?ridx=2058053024