HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 1
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 08/04/2020 HEM: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEM của CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 08/04/2020.
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội tại Km12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông đến cổ đông và đăng tải trên website công ty.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/05/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bắt đầu từ ngày 08/05/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức, địa chỉ nhận cổ tức tại:
  Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
  Địa chỉ: Km 12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 024 37655510 Fax: 024 37655509.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 14/04/2020 PVM: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVM của CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
 • 18/04/2020 IME: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IME của CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 18/04/2020. Thời gian cụ thể theo Thư mời họp.
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty, Số 929-931, Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020;
  + Báo cáo kiểm toán năm 2019 và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020;
  + Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2019, kế hoạch năm 2020;
  + Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020;
  + Một số vấn đề khác (nếu có).
 • 18/04/2020 THI: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện (mã CK: THI) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/3/19/20200319_20200319 - THI - Tb chot DS to chuc DHDCD TN nam 2020.pdf

 • 20/04/2020 NAG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAG của CTCP Tập Đoàn Nagakawa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 (một) cổ phiếu – 01 (một) quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông.
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông.