HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 3
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 30/10/2020 PVM: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVM của CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 30/10/2020 đến ngày 18/11/2020
            - Địa điểm thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông và trên trang www.pvmachino.vn
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 16/11/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí, địa chỉ: Tầng 13, tòa nhà CEO, lô HH2-1 khu đô thị Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 16/11/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 16/11/2020 PVM: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVM của CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 30/10/2020 đến ngày 18/11/2020
            - Địa điểm thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông và trên trang www.pvmachino.vn
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 16/11/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí, địa chỉ: Tầng 13, tòa nhà CEO, lô HH2-1 khu đô thị Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 16/11/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 20/11/2020 CTB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTB của CTCP Chế tạo bơm Hải Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/11/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương - Số 02, đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
            - Nội dung họp: + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Tiếu (đã có đơn từ nhiệm);
  + Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị;
  + Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.