HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 3
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/05/2022 AMS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AMS của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 19/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, Km 35, Quốc lộ 10, phường Quốc Tuấn, quận An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 27/05/2022 CTB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTB của CTCP Chế tạo bơm Hải Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương – số 2 đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
            - Nội dung họp: + Thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 của Tổng Giám Đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
  + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng mua bán đến 2.000 tỷ đồng;
            - Nội dung họp: + Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
  + Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 31/05/2022 SDK: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDK của CTCP Cơ khí luyện kim như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/05/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế Toán Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim, thời gian 8h00 - 15h00 từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày 31/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 31/05/2022 NHH: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/4/12/20220412_20220412___nhh___tb_ndkcc_chot_danh_sach_dai_hoi.pdf

 • 10/06/2022 CJC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CJC của CTCP Cơ điện Miền Trung như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 10/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
            - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2021;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Lựa chọn kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  + Phương hướng, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh ngắn, dài hạn;
  + Và một số nội dung khác.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.