HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 1
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/06/2024 VEA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VEA của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/06/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hà Nội
            - Nội dung họp: Nội dung họp để thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
            - Nội dung họp: Phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Niêm yết cổ phiếu VEAM; Danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ VEAM; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 21/06/2024 CJC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CJC của CTCP Cơ điện Miền Trung như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 21/06/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
            - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
            - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2023;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;
  + Phương hướng, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh ngắn, dài hạn;
  + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 • 26/06/2024 MIE: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MIE của Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: ½ ngày, dự kiến diễn ra vào tuần cuối cùng của tháng 6/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 10, trụ sở Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp – CTCP, số 7A phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  + Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty;
  + Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
            - Nội dung họp: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  + Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và Người quản lý khác; kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  + Công khai lợi ích và người có liên quan của Tổng công ty;
  + Các nội dung khác có liên quan.
 • 26/08/2024 CJC: Ngày 26/08/2024, Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.