HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 1
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/06/2023 CE1: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CE1 của CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến bắt đầu từ 08h30 ngày 15/06/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1. Địa chỉ: Lô 22+23, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Việt Nam
            - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018-2023); Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2023-2028) và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
  (Địa điểm và chương trình họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đạ
            - Nội dung họp: i hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).
 • 20/06/2023 VEA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VEA của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/06/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hà Nội
            - Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2022;
            - Nội dung họp: Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Niêm yết cổ phiếu VEAM; Danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 23/06/2023 MIE: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MIE của Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 10, trụ sở Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp – Công ty cổ phần, số 7A phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
            - Thời gian họp: ½ ngày, dự kiến 23/06/2023
 • 29/06/2023 TCK: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TCK của Tổng công ty cơ khí xây dựng- CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp tầng 5, Tòa nhà COMA, 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 06/06/2023
 • 29/06/2023 THI: Quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện (mã CK: THI) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/5/30/20230530_20230529___thi___qd_so_238_ve_huy_niem_yet_co_phieu.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.