HOSE (2) | HNX (2) | UPCOM (7) Tổng số công ty: 11
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/04/2021 NHH: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC  tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền của  Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (mã CK: NHH) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/15/20210315_20210315 - NHH - TB tra co tuc bang tien.pdf

 • 22/04/2021 MCG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã CK: MCG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/2/26/20210226_20210225 - MCG - TB ve ngay DKCC tham du DHDCD TN nam 2021.pdf

 • 22/04/2021 HEM: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEM của CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội tại Km12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông gửi đến cổ đông và đăng tải trên website của Công ty
 • 23/04/2021 CTB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTB của CTCP Chế tạo bơm Hải Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương – số 2 đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
            - Nội dung họp: + Thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 của Tổng Giám Đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  + Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng mua bán đến 2.000 tỷ đồng;
            - Nội dung họp: + Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
  + Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 24/04/2021 NAG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAG của CTCP Tập Đoàn Nagakawa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 (một) cổ phiếu – 01 (một) quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 26/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông.
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.