HOSE (1) | HNX (8) | UPCOM (17) Tổng số công ty: 26
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 29/10/2019 FT1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FT1 của CTCP Phụ tùng máy số 1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/10/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1
            - Nội dung họp: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.