HOSE (3) | HNX (7) | UPCOM (14) Tổng số công ty: 24
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 17/04/2020 CTT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTT của CTCP Chế tạo máy - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp và đăng tin trên website của Công ty
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 486 đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019;
  + Phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
  + Các vấn đề quan trọng khác.
 • 18/04/2020 IME: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IME của CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 18/04/2020. Thời gian cụ thể theo Thư mời họp.
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty, Số 929-931, Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020;
  + Báo cáo kiểm toán năm 2019 và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020;
  + Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2019, kế hoạch năm 2020;
  + Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020;
  + Một số vấn đề khác (nếu có).
 • 18/04/2020 THI: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện (mã CK: THI) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/3/19/20200319_20200319 - THI - Tb chot DS to chuc DHDCD TN nam 2020.pdf

 • 20/04/2020 NAG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAG của CTCP Tập Đoàn Nagakawa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 (một) cổ phiếu – 01 (một) quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông.
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông.
 • 28/04/2020 FT1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FT1 của CTCP Phụ tùng máy số 1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1
            - Nội dung họp: Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.