HOSE (2) | HNX (1) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 6
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/06/2024 BTN: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTN của CTCP Đầu tư Bitco Bình Định như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024; Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023; Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và phương án năm 2024; Thù lao, lương thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo;
            - Nội dung họp: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
            - Thời gian họp: Dự kiến sẽ được Công ty thông báo cụ thể
 • 22/06/2024 MPC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MPC của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến cuối tháng 06 năm 2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Chi nhánh CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú. Tầng 8, Số 21 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và chiến lược năm 2024;
  + Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
  + Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát;
  + Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
            - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
  + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024;
  + Các nội dung khác trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 22/06/2024 YBM: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/5/6/20240506_20240506___ybm___tb_ndkcc_to_chuc_dhdcd_tn_2024.pdf

 • 24/06/2024 SPB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPB của CTCP Sợi Phú Bài như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 24/06/2024
            - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2023;
  + Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
  + Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2023;
  + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  + Một số vấn đề khác có liên quan.
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp
 • 24/06/2024 CRC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/6/14/20240614_20240614___crc___tb_vv_giao_dich_ck_thay_doi_dkny.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.