HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (1) Tổng số công ty: 1
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 04/03/2024 ANV: Thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết Công ty Cổ phần Nam Việt như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/4/14/20230414_20230414___anv___tb_giao_dich_chung_khoan_thay_doi_niem_yet.pdf

 • 06/03/2024 HCB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HCB của CTCP Dệt may 29/3 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 20% (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 06/03/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán của Công ty cổ phần Dệt may 29/3, 60 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/03/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
            - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiềnnăm 2023
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Dệt may 29/3, 60 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/03/2024
 • 14/03/2024 TB8: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TB8 của CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư thiết bị- VVMI như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Biểu quyết thông qua các báo cáo:
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng năm 2024;
  + Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính năm 2023; phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;
            - Nội dung họp: + Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến năm 2024;
  + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  + Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty (Tổ 12 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội).
            - Thời gian họp: Dự kiến từ 14/03/2024 đến 29/04/2024
 • 15/03/2024 GCF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GCF của CTCP Thực phẩm G.C như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: 1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2023;
  3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2023;
  4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
  5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
            - Nội dung họp: 6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
  7. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
  8. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP);
  9. Tờ trình thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
  10. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
            - Nội dung họp: 11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
            - Địa điểm tổ chức họp: tại Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cụ thể được thông báo tại thư mời họp gửi đến cổ đông)
            - Thời gian họp: Ngày 15/03/2024
 • 15/03/2024 TSB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TSB của CTCP Ắc quy Tia Sáng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/03/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng tại Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
            - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.