HOSE (2) | HNX (3) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 13
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/05/2024 CGV: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CGV của CTCP VINACEGLASS như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 28/05/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
 • 29/05/2024 VGC: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tổng Công ty Viglacera - CTCP như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/4/11/20240411_20240410___vgc___thong_bao_ngay_dkcc_to_chuc_dhcd_thuong_nien_nam_2024.pdf

 • 30/05/2024 CCM: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCM của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/05/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ, xuất trình giấy chứng minh nhân dân vào những ngày làm việc, kể từ ngày 30/05/2024
            - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2023     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp
            - Thời gian họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp
 • 30/05/2024 ACE: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACE của CTCP Bê tông Ly tâm An Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/05/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/05/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
            - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt năm 2023     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Giám đốc, báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các vấn đề liên quan khác.
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
            - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
 • 30/05/2024 LQN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LQN của CTCP Licogi Quảng Ngãi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm qua, phương hướng hoạt động trong năm tới;
  + Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm qua, phương hướng hoạt động trong năm tới;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.
            - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp
            - Thời gian họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.