HOSE (6) | HNX (2) | UPCOM (7) Number of companies: 15
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 05/12/2021 BHP: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHP của CTCP Bia Hà Nội - Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 12/05/2021 (ngày chính thức sẽ ghi trong Thông báo mời họp)
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức tại hội trường tầng 5, tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng, số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng
            - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  + Báo cáo tài chính và phân chia lợi nhuận năm 2020, kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
  + Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty;
  + Báo cáo của kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc;
  + Quyết định mức chi trả cổ tức năm 2020 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2021;
  + Và một số nội dung khác theo thẩm quyền.
 • 05/12/2021 PAS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PAS của CTCP Quốc tế Phương Anh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 05/2021 (trường hợp có sự thay đổi về ngày họp, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin trên website và thông báo trực tiếp trong Giấy mời họp)
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh, địa chỉ: Tổ dân phố Tứ Mỹ, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  + Thông qua các báo cáo của: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc năm 2020;
  + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2021;
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
  + Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  + Và các vấn đề khác xin ý kiến tại Đại hội.
 • 05/12/2021 DTP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTP của CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 5/2021. Công ty sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp gửi cổ đông
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội – Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội.
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
 • 05/14/2021 SAF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAF của CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 30%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 14/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco số 1079 Phạm Văn Đồng, Khu phố 1, P.Linh Tây, Tp.HCM ( vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 14/05/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 05/14/2021 L45: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L45 của CTCP Lilama 45.1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Tổ chức phát hành thông báo cụ thể sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành thông báo cụ thể sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán;
  + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
            - Nội dung họp: + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
            - Nội dung họp: + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
  + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
  + Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.