HOSE (6) | HNX (2) | UPCOM (6) Tổng số công ty: 14
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 05/08/2021 FBC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FBC của CTCP Cơ khí Phổ Yên như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 05/08/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trung tâm Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên – TDP Bông Hồng, phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 05/08/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 06/08/2021 L63: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L63 của Công ty Cổ phần Lilama 69-3 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 08/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Lilama 69-3. Số 515 đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
            - Nội dung họp: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để báo cáo Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 do có đơn xin từ nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay thế.
 • 06/08/2021 CMN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMN của CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 28%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 06/08/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu vui lòng đăng ký tài khoản nhận cổ tức theo mẫu đăng tải trên Website Công ty. Công ty sẽ chuyển khoản cổ tức cho cổ đông theo thông tin tài khoản đã đăng ký bắt đầu từ ngày 06/08/2021. Trường hợp cổ đông muốn nhận cổ tức bằng tiền trực tiếp tại Công ty, vui lòng đến nhận sau thời gian giãn cách xã hội theo quy định để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 06/08/2021 XHC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XHC của CTCP Xuân Hòa Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua việc đồng ý miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát;
  + Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.
            - Thời gian thực hiện: Trong tháng 08/2021
            - Địa điểm thực hiện: Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 06/08/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam bắt đầu từ ngày 06/08/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân, sổ cổ đông.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 07/08/2021 MCT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCT của CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại tầng K2 toà C Việt Đức Complex, 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
  + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  + Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty)
  (Thời gian, địa điểm và chương trình họp cụ thể công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.