HOSE (6) | HNX (3) | UPCOM (5) Tổng số công ty: 14
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 06/04/2020 STV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STV của CTCP Chế tác đá Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến 06/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Khu CN-CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị năm 2020;
  + Các nội dung trình Đại hội cổ đông thông qua;
  + Các vấn đề khác.
 • 08/04/2020 HCB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HCB của CTCP Dệt may 29/3 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 28/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Dệt may 29/3, 60 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/04/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dệt may 29/3, 60 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/04/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 08/04/2020 PGN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PGN của Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 13/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
            - Nội dung họp: + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
  + Bầu lại thành viên Ban kiểm soát;
  + Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/04/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa, địa chỉ: Thôn Minh Quyết, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/04/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 08/04/2020 THG: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã CK: THG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/3/12/20200312_20200312 - THG - TB chot danh sach dai hoi va tra co tuc.pdf

 • 08/04/2020 SPD: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPD của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 08/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung – số 01 Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (Thời gian và địa điểm họp chính thức nếu có thay đổi, Công ty sẽ gửi thông báo đến các cổ đông và đăng trên website của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung)
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
  + Tờ trình 01/2020/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019”;
  + Tờ trình 02/2020/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019”;
  + Tờ trình 03/2020/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020”;
            - Nội dung họp: + Tờ trình 04/2020/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020”;
  + Tờ trình 05/2020/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020”;
  + Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
  + Các nội dung khác (nếu có).