HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (7) Tổng số công ty: 7
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 03/02/2020 SCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCC của CTCP Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/01/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 03/02/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
            - Nội dung họp: Điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
 • 03/02/2020 BSR: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSR của CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/01/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 03/02/2020
            - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, số 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 • 05/02/2020 TRC: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã CK: TRC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/12/13/20191213_20191213 - TRC - Thong Bao Ngay DKCC Tam Ung Co Tuc Dot 1 Nam 2019 Bang Tien.pdf

 • 10/02/2020 PHR: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt của  Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã CK: PHR) như sau

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/12/12/20191212_20191212 - PHR - TB ngay dkcc tam ung co tuc dot 1 nam 2019 bang tien.pdf

 • 12/02/2020 NTT: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTT của CTCP Dệt - May Nha Trang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/01/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung xin ý kiến: Thay đổi thành phần cổ đông, bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2022
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 12/02/2020 đến ngày 28/02/2020
            - Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau cho cổ đông trong thư gửi cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: nhatrangtex.com