HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (7) Tổng số công ty: 7
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 11/04/2020 XHC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XHC của CTCP Xuân Hòa Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Trong tháng 4/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam. Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 • 11/04/2020 BSP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSP của CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 11/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Nhà khách TW, số 8, Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
  + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
            - Nội dung họp: + Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
  + Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
  + Ký hợp đồng, giao dịch với Người/Tổ chức có liên quan;
  + Nội dung khác (nếu có).
 • 12/04/2020 INN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu INN của CTCP Bao bì và In Nông nghiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 12/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp. Lô 3, CN3, KCN Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau
 • 13/04/2020 SPC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPC của CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến tháng 04/2020 (Công ty sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp ĐHCĐ).
            - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến tổ chức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, địa chỉ: KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019;
  + Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2020;
  + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 13/04/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, địa chỉ: KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 13/04/2020. Khi đi mang theo chứng minh nhân dân và sổ cổ đông; trường hợp ủy quyền, người ủy quyền mang theo giấy ủy quyền bản gốc, sổ cổ đông và chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 13/04/2020 DTN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTN của CTCP Diêm Thống nhất như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 18/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất - Số 670 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội hoặc địa điểm cụ thể khác được thông báo khi gửi tài liệu đại hội
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
  + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
  + Thông qua báo của Ban kiểm soát;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2019;
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi năm 2019 và dự chi năm 2020;
  + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  + Các vấn đề khác của đại hội (nếu có).
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 13/04/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất – Số 670 Ngô Gia Tự - Đức Giang – Long Biên – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 13/04/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.