HOSE (1) | HNX (0) | UPCOM (4) Tổng số công ty: 5
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/06/2024 LMC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội dồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LMC của CTCP Long Beach LMC như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội dồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 11/06/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ gửi thông báo đến cổ đông.
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo tình hình quản trị công ty 2023;
  + Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;
  + Báo cáo của BGĐ, BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 19/06/2024 LQN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LQN của CTCP Licogi Quảng Ngãi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm qua, phương hướng hoạt động trong năm tới;
  + Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm qua, phương hướng hoạt động trong năm tới;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.
            - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp
            - Thời gian họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp
 • 20/06/2024 GND: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GND của CTCP Gạch ngói Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở văn phòng công ty: 119 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, quận 1, TP.Hồ Chí Minh (Phòng thủ quỹ tầng trệt) bắt đầu từ ngày 20/06/2024 và xuất trình căn cước công dân.
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023
 • 22/06/2024 BTN: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTN của CTCP Đầu tư Bitco Bình Định như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024; Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023; Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và phương án năm 2024; Thù lao, lương thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo;
            - Nội dung họp: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
            - Thời gian họp: Dự kiến sẽ được Công ty thông báo cụ thể
 • 22/06/2024 YBM: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/5/6/20240506_20240506___ybm___tb_ndkcc_to_chuc_dhdcd_tn_2024.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.