HOSE (1) | HNX (0) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 4
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 04/04/2020 NHC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NHC của CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến vào lúc 7 giờ 30 ngày 04/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương. Địa chỉ: Đường ĐT 743, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019
  + Báo cáo phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  + Thông qua tỷ lệ % chia cổ tức năm 2020 và trích lập các quỹ
  + Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
  + Các vấn đề khác
 • 06/04/2020 ACC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (mã CK: ACC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/12d918e0-4b6a-48de-b4d3-7542ff41b9e5?ridx=1102864493

 • 06/04/2020 STV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STV của CTCP Chế tác đá Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến 06/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Khu CN-CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị năm 2020;
  + Các nội dung trình Đại hội cổ đông thông qua;
  + Các vấn đề khác.
 • 08/04/2020 THG: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã CK: THG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/3/12/20200312_20200312 - THG - TB chot danh sach dai hoi va tra co tuc.pdf

 • 10/04/2020 CLH: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CLH của CTCP Xi măng La Hiên VVMI như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông