HOSE (1) | HNX (0) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 4
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/05/2022 DCT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCT của Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 20/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo cụ thể trên thư mời họp.
            - Nội dung họp: Chương trình họp đính kèm theo Thư mời họp.
 • 20/05/2022 PTE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTE của Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2022 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ, khu 12, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021
  + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2021;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
            - Nội dung họp: + Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
  + Thông qua tờ trình về chi phí, mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
  + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 • 27/05/2022 ACE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACE của CTCP Bê tông Ly tâm An Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
            - Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V(2022-2027) và các vấn đề liên quan khác.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/05/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 27/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 27/05/2022 CCM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCM của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp.
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp.
            - Nội dung họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/05/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ, xuất trình giấy chứng minh nhân dân vào những ngày làm việc, kể từ ngày 27/05/2022
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 31/05/2022 GMH: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/4/29/20220429_20220429___gmh___tb_ndkcc_thanh_toan_co_tuc_con_lai_2021_bang_tien___6.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.