HOSE (5) | HNX (8) | UPCOM (18) Tổng số công ty: 31
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 24/04/2021 HOM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HOM của CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 4 năm 2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai – Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;
  + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng giám đốc điều hành;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;
  + Và các vấn đề khác có liên quan.
 • 24/04/2021 HCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HCC của CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Chi nhánh Công ty tại thành phố Đà Nẵng, số 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  + Xem xét thông qua các tờ trình:
  • Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020; báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và dự toán năm 2021;
  • Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2021;
            - Nội dung họp: • Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị công ty và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
  + Ý kiến của cổ đông;
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty;
  + Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
  + Bế mạc Đại hội.
 • 24/04/2021 XMD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XMD của CTCP Xuân Mai - Đạo Tú như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty – xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 24/04/2021 LBM: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC  tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã CK: LBM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/17/20210317_20210317 - LBM - TB ngay dkcc tam ung co tuc lan 2 2020 bang tien va to chuc DHDCD TN 2021.pdf

 • 26/04/2021 SCL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCL của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 26/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường, tại địa chỉ: Km 28 + 100m, quốc lộ 18, phường Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
            - Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư 2021; Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2020; Phương án phân chia lơi nhuận; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và chương trình công tác năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, Báo cáo trả thù lao năm 2020 và phương án trả thù lao năm 2021; Dùng tài sản để thế chấp vay vốn kinh doanh;
            - Nội dung họp: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và tổ chức thực hiện toàn bộ các nội dung mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.