HOSE (11) | HNX (20) | UPCOM (46) Tổng số công ty: 77
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 30/05/2020 VCS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCS của CTCP VICOSTONE như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 31/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE, khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị năm 2020;
  + Báo cáo tài chính năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
  + Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  + Các vấn đề khác.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/03/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần VICOSTONE – KCNC Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 31/03/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/05/2020 HCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HCC của CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 18/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Chi nhánh Công ty tại thành phố Đà Nẵng, số 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
  + Xem xét thông qua các Tờ trình:
  · Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự toán năm 2020;
  · Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020;
            - Nội dung họp: · Tờ trình bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
  + Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
  + Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025
  + Ý kiến của cổ đông;
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
 • 31/05/2020 QNC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNC của CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 31/05/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (địa chỉ: khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) (Địa điểm chính thức sẽ chi tiết trong Giấy mời họp)
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025;
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  + Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020;
  + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025;
            - Nội dung họp: + Thông qua một số nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019 (Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 23/10/2019, Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 10/10/2019, Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 26/09/2019, Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 03/09/2019 và các nội dung có liên quan…);
            - Nội dung họp: + Thông qua việc triển khai và hoàn thiện các thủ tục với cơ quan quản lý nhà nước về việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh lên mức 49%;
  + Thông qua các nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty năm 2019;
  + Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 03/06/2020 TRT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TRT của CTCP Trúc Thôn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 03/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty tại KDC Chúc Thôn, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.
 • 04/06/2020 DID: Ngày 04/06/2020, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP DIC Đồng Tiến (DID)