HOSE (7) | HNX (10) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 25
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 16/11/2019 HNP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNP của CTCP Hanel Xốp Nhựa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/10/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 11/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Theo thông báo trong Giấy mời họp gửi cho cổ đông
            - Nội dung họp: + Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phùng Anh Tuấn theo thông báo số 43/TB-HANEL ngày 12/09/2019 của Công ty cổ phần Hanel;
  + Thông qua việc từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của bà Nguyễn Minh Trang theo thông báo số 43/TB-HANEL ngày 12/09/2019 của Công ty cổ phần Hanel và đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Minh Trang;
  + Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020;
  + Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của
 • 22/11/2019 PBP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBP của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/10/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 ( 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 15/11/2019
            - Thời gian họp:
            - Địa điểm tổ chức họp: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
            - Nội dung họp: Miễn nhiễm 02 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thay thế 02 thành viên HĐQT;
  Nội dung khác (nếu có).
 • 29/11/2019 SFN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SFN của CTCP Dệt lưới Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/11/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/11/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Dệt lưới Sài Gòn, bắt đầu từ ngày 29/11/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 13/12/2019 DNP: Ngày 14/02/2017, ngày giao dịch đầu tiên 2.991.900 cổ phiếu niêm yết bổ sung
 • 16/12/2019 SRC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (mã CK: SRC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/10/28/20191028_20191028 - SRC - Thong Bao Ngay DKCC DHDCD Bat Thuong Nam 2019.pdf