HOSE (9) | HNX (16) | UPCOM (9) Tổng số công ty: 34
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 03/04/2024 VTZ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTZ của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 03/04/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: 107 đường 2A, khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Thông qua Kế hoạch kinh doanh;
  + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
  + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận;
  + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
 • 12/04/2024 SFN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SFN của CTCP Dệt lưới Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 12/04/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, 85-87 Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, TP. HCM
            - Nội dung họp: Họp ĐHĐCĐ thường niên.
 • 25/04/2024 BBS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BBS của Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Ngày 25/04/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn, Km2 đường Văn Cao, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.
 • 27/04/2024 NTP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTP của CTCP Nhựa Thiếu niên- Tiền Phong như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 27/04/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (địa chỉ: số 222 đường Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng)
            - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo hoạt động năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 27/06/2024 VTZ: Ngày 27/06/2024, Thông báo ngày giao dịch đầu tiên niêm yết bổ sung
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.