HOSE (11) | HNX (10) | UPCOM (12) Tổng số công ty: 33
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 10/04/2020 TTP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTP của CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến 10/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Lô II4-II5-II10-II11, cụm 4, nhóm CN II, Khu công nghiệp Tân Bình, đường số 13, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM.
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và/hoặc về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
            - Nội dung họp: + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2019;
  + Các nội dung khác theo quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.
 • 15/04/2020 HCD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (mã CK: HCD) như sau:

  http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/9/8/20180907_20180907 - HCD - Thong bao NDKCC tra co tuc dot 2 nam 2017.pdf

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/11/28/20181128_20181128%20-%20HCD%20-%20CBTT%20NQ%20HDQT%20vv%20thay%20doi%20thoi%20gian%20tra%20co%20tuc%20dot%202%20nam%202017.pdf

 • 18/04/2020 MRF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MRF của CTCP Merufa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến 8 giờ 00 ngày 18/04/2020 hoặc 8 giờ 00 ngày 25/04/2020 (Thứ bảy)
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Văn phòng nhà máy số C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
            - Nội dung họp: + Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quyết định của Đại hội Cổ đông năm 2019;
  +Báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết thực hiện năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo quyết toán tài chính của Công ty năm 2019 (đã kiểm toán);
  +Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 và định hướng phát triển công ty trong thời gian tới;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
            - Nội dung họp: + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (nếu có) và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 theo danh sách do Ban kiểm soát trình lên;
  + Tờ trình về thông qua “Quy định về trích lập, sử dụng các quỹ thuộc chủ sở hữu của Công ty cổ phần MERUFA”;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 20/04/2020 PBP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBP của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 ( 01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Từ ngày 20/04/2020 đến ngày 29/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
  Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Web của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.
            - Nội dung họp: ü Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020;
  ü Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2019; đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2019; đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020;
            - Nội dung họp: ü Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Giám đốc; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty;
  ü Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  ü Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2019; Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và trích các Quỹ năm 2020;
            - Nội dung họp: ü Quyết toán tiền lương, thù lao của các TV HĐQT và Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2019; kế hoạch năm 2020;
  ü Thông qua hợp đồng mua bán giữa PPC và PVCFC (Hợp đồng cung cấp Bao bì năm 2020, hợp đồng cung cấp Ure và phân bón khác);
  ü Về việc bầu bổ sung 01 thành viên ban Kiểm soát Công ty;
  ü Các vấn đề khác.
 • 20/04/2020 SRC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (mã CK: SRC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/3/6/20200306_20200306 - SRC - Thong Bao Ngay DKCC DHDCD Thuong Nien Nam 2020.pdf