HOSE (11) | HNX (10) | UPCOM (12) Tổng số công ty: 33
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/07/2019 DPC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DPC của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/06/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/07/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng, 371 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
            - Nội dung họp: Biểu quyết thông qua một số nội dung để di dời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vào Khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của đại hội.
 • 29/07/2019 PBT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBT của CTCP Nhà và Thương mại Dầu khí như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 4,83%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 483 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/07/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức còn lại của cổ tức năm 2018 tại Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 29/07/2019.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 29/07/2019 PBP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBP của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/07/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Lô A 1-3 Khu Công nghiệp Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu bắt đầu từ ngày 29/07/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 05% (Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:05. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức. Cứ 100 quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được nhận thêm 05 cổ phiếu mới)
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2018 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 102 cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành cổ phiếu 100:05, cổ đông A sẽ được nhận (102:100)*5= 5,1 cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc trên, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Lô A 1-3 Khu Công nghiệp Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu cổ phần làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/07/2019 SPA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPA của CTCP Bao bì Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến 14/06/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông dự họp
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/07/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn – địa chỉ: Lô III-13, nhóm CN3, KCN Tân Bình, đường số 13, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 30/07/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 • 26/08/2019 DTT: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (mã CK: DTT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/7/12/20190712_20190712 - DTT - TB ngay dkcc tra co tuc 2018.pdf