HOSE (11) | HNX (9) | UPCOM (15) Tổng số công ty: 35
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 24/07/2020 SFN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
       * Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Dệt lưới Sài Gòn, bắt đầu từ ngày 24/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SFN của CTCP Dệt lưới Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
 • 30/07/2020 SPA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPA của CTCP Bao bì Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến trong tháng 06 năm 2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn – địa chỉ: Lô III-13, nhóm CN3, KCN Tân Bình, đường số 13, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông dự họp.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn – địa chỉ: Lô III-13, nhóm CN3, KCN Tân Bình, đường số 13, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 30/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 05/08/2020 BMP: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã CK: BMP) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/7/3/20200703_20200703 - BMP - TB NDKCC tra co tuc dot 3.2019.pdf

 • 18/08/2020 DPC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DPC của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 18/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng (371 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 18/08/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán
 • 18/12/2020 HCD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (mã CK: HCD) như sau:

  http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/9/8/20180907_20180907 - HCD - Thong bao NDKCC tra co tuc dot 2 nam 2017.pdf

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/11/28/20181128_20181128%20-%20HCD%20-%20CBTT%20NQ%20HDQT%20vv%20thay%20doi%20thoi%20gian%20tra%20co%20tuc%20dot%202%20nam%202017.pdf