HOSE (13) | HNX (9) | UPCOM (14) Tổng số công ty: 36
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/04/2021 TDP: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thuận Đức (mã CK: TDP) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/8/20210308_20210308 - TDP - TB ngay dkcc chot ds tham du DHDCD TN 2021.pdf

 • 22/04/2021 PBP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBP của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 ( 01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Từ ngày 19/04/2021 đến ngày 23/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu.
  Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.
            - Nội dung họp: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2020; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS và trình thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
            - Nội dung họp: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Giám đốc;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam;
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020; Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và trích các Quỹ năm 2021;
  - Tờ trình Quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020, Kế hoạch thù lao của HĐQT, ban kiểm soát năm 2021;
            - Nội dung họp: - Tờ trình Thông qua các nội dung chủ yếu hợp đồng, giao dịch mua bán giữa PPC và PVCFC;
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty:
  - Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
  - Thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
  - Các nội dung khác.
 • 23/04/2021 TTP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTP của CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến 23/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Lô II4-II5-II10-II11, cụm 4, nhóm CN II, Khu công nghiệp Tân Bình, đường số 13, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM.
            - Nội dung họp: + Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt đông của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo của hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt đông của hội đồng quản trị và từng thành viên hội đồng quản trị năm 2020;
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và/hoặc về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
  + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
            - Nội dung họp: + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng kiểm soát viên;
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2020;
  + Các nội dung khác theo quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.
 • 24/04/2021 HCD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (mã CK: HCD) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/3/20210303_20210303 - HCD - TB NDKCC to chuc dhcd thuong nien 2021.pdf

 • 24/04/2021 TKA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TKA của CTCP Bao bì Tân Khánh An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 06/04/2021 đến ngày 20/04/2021, thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời;
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời
            - Nội dung họp: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.