HOSE (11) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 11
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 27/03/2024 SDN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDN của CTCP Sơn Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến trong Tháng 4/2024, TCPH sẽ có thông báo thời gian cụ thể sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Văn phòng CTCP Sơn Đồng Nai. Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Quản lý điều hành năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024
  + Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/03/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sơn Đồng Nai tại địa chỉ: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 27/03/2024 hoặc thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Đối với trường hợp cổ đông nhận tiền mặt khi cổ đông đến nhận cổ tức cần xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân (bản chính) để đối chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 28/03/2024 HSP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HSP của CTCP Sơn tổng hợp Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc quyền quyết định của đại hội đồng cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội – Thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội
            - Thời gian họp: Trong tháng 3/2024
 • 29/03/2024 DGC: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/1/30/20240130_20240129___dgc____tb_ndkcc_tham_du_dhdcd_thuong_nien_nam_2024.pdf

 • 29/03/2024 DAN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAN của Công ty cổ phần Dược Danapha như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Báo cáo công tác quản trị của HĐQT năm 2023;
  + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
  + Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2023;
  + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2024;
  + Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TGĐ và thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
            - Nội dung họp: + Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cao ốc Danapha;
  + Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để bổ sung nguồn vốn cho dự án nhà máy tại Khu CNC và Dự án Cao ốc Danapha;
  + Thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật;
  + Thông qua một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự của HĐQT;
  + Thông qua điều chỉnh quy chế hoạt động của HĐQT;
  + Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế công bố thông tin;
            - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Davina (Danasome);
  + Báo cáo hoạt động kinh doanh của DSG trong 5 năm;
  + Báo cáo hoạt động của các công ty liên kết trong năm 2023;
  + Báo cáo về tiến độ thực hiện dự án nhà máy mới tại khu công nghệ cao;
  + Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
  + Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Dược Danapha (253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).
            - Thời gian họp: 29/03/2024
 • 02/04/2024 DHD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHD của CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông tại Thông báo mời họp
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 02/04/2024
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.