HOSE (6) | HNX (5) | UPCOM (7) Tổng số công ty: 18
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 06/12/2021 PME: Quyết định hủy niêm yết cổ phiếu

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Pymepharco (mã CK: PME) với các nội dung như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/11/8/20211108_20211105 - PME - QD huy niem yet bat buoc.pdf

 • 07/12/2021 DHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHN của CTCP Dược phẩm Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/11/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 07/12/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Kim Liên, Hoa Sen 1, Phòng D, tầng 2, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
  + Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
  + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý, người lao động năm 2021;
            - Nội dung họp: + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  + Sửa đổi Điều lệ, quy chế;
  + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;
  + Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 10/12/2021 DMC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (mã CK: DMC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/10/6/20211006_20211005 - DMC - TB NDKCC tra co tuc nam 2020 bang tien.pdf

 • 10/12/2021 DGC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã CK: DGC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/11/1/20211101_20211029 - DGC - TB NDKCC tham du DHDCD bat thuong nam 2021.pdf

 • 11/12/2021 VNY: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNY của CTCP Thuốc thú y Trung ương I như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 11/12/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty TNHH Thuốc thú y Trung ương I – tại thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.