HOSE (6) | HNX (4) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 18
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 06/07/2020 PGN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PGN của Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 13/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
            - Nội dung họp: + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
  + Bầu lại thành viên Ban kiểm soát;
  + Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/04/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa, địa chỉ: Thôn Minh Quyết, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/04/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 08/07/2020 BFC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (mã CK: BFC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/6/4/20200604_20200603 - BFC - TB ngay DKCC tam ung co tuc dot 2 nam 2019.pdf

 • 08/07/2020 BT1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BT1 của CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2019 trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Trụ sở chính và văn phòng các chi nhánh của Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương bắt đầu thực hiện từ ngày 08/07/2020. Cổ đông đến làm thủ tục nhận cổ tức phải xuất trình chứng minh nhân dân, trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2019 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 09/07/2020 BRR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BRR của CTCP Cao su Bà Rịa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 100 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 09/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cao su Bà Rịa – Quốc lộ 56, xã Bình Ba, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 09/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân (thẻ căn cước/hộ chiếu/Giấy chứng nhận cổ phiếu).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 09/07/2020 HVT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HVT của CTCP Hóa chất Việt Trì như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 09/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 09/07/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký