HOSE (6) | HNX (6) | UPCOM (6) Tổng số công ty: 18
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/09/2023 TNC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (mã CK: TNC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/7/5/20230705_20230705___tnc___tb_ndkcc_tra_co_tuc_nam_2022_bang_tien.pdf

 • 29/09/2023 PMC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMC của CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này (sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển).
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10/2023
            - Địa điểm thực hiện: Trụ sở văn phòng Công ty tại 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/09/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC (Số 367 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM) vào các ngày làm việc trong tuần (thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 29/09/2023 và xuất trình Sổ chứng nhận cổ đông, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/09/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC (Số 367 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM) vào các ngày làm việc trong tuần (thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 29/09/2023 và xuất trình Sổ chứng nhận cổ đông, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 29/09/2023 PMC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMC của CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này (sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển).
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10/2023
            - Địa điểm thực hiện: Trụ sở văn phòng Công ty tại 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/09/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC (Số 367 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM) vào các ngày làm việc trong tuần (thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 29/09/2023 và xuất trình Sổ chứng nhận cổ đông, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/09/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC (Số 367 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM) vào các ngày làm việc trong tuần (thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 29/09/2023 và xuất trình Sổ chứng nhận cổ đông, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 02/10/2023 PCE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCE của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/08/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 02/10/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 02/10/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân, Sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 05/10/2023 NDP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDP của CTCP Dược phẩm 2-9 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/08/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông (Nếu có).
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Nhà máy GMP, số: 930C4 đường C, KCN Cát Lái, Cụm 2, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 05/10/2023
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.