HOSE (2) | HNX (1) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 3
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 17/05/2021 AGP: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AGP của CTCP Dược phẩm Agimexpharm như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: ngày 17/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo của đơn vị kiểm toán;
  + Thông qua tờ trình: phân phối lợi nhuận, chia cổ tức; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; lựa chọn công ty kiểm toán;
            - Nội dung họp: + Tờ trình sửa đổi, bổ sung: Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ;
  + Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt đông của BKS.
 • 17/05/2021 VAF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển (mã CK: VAF) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/16/20210416_20210416 - VAF - TB NDKCC tham du DHDCD thuong nien 2021.pdf

 • 18/05/2021 DHG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã CK: DHG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/26/20210426_20210426 - DHG - TB ngay DKCC tra co tuc nam 2020.pdf

 • 18/05/2021 NTF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTF của CTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 05/2021 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới Cổ đông về thời gian trong thư mời họp)
            - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
            - Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
 • 20/05/2021 DVN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DVN của Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 20/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 5, Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021; Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026;
  + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP;
  + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP;
  + Tờ trình đề nghị thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP;
            - Nội dung họp: + Tờ trình đề nghị thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
  + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;
  + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
  + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;
  + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
            - Nội dung họp: + Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao cán bộ quản lý và Thư ký Tổng Công ty năm 2020 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2021;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.