HOSE (27) | HNX (22) | UPCOM (42) Tổng số công ty: 91
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 25/06/2024 TRC: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/4/11/20240411_20240410___trc___tb_ngay_dkcc_to_chuc_dhdcd_thuong_nien_nam_2024.pdf

 • 26/06/2024 DHG: Thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/5/31/20240531_20240531___dhg___tb_ndkcc_tra_co_tuc_dot_1_nam_2023_bang_tien.pdf

 • 26/06/2024 MED: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MED của CTCP Dược Trung Ương Mediplantex như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 26/06/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, đồng thời Công ty sẽ thông báo trên website: mediplantex.com.vn
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
  + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
            - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình thực hiện dự án Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU;
  + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024;
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024;
  + Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
  + Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
 • 26/06/2024 DHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHN của CTCP Dược phẩm Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Các nội dung báo cáo, tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, gồm:
  + Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
  + Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  + Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT - BKS
            - Nội dung họp: + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  + Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2024;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp ở Khách sạn Kim Liên, Hoa Sen 1, Phòng D, tầng 2, TP. Hà Nội
            - Thời gian họp: Ngày 26/06/2024
 • 27/06/2024 BCP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCP của CTCP Dược Enlie như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 27/06/2024.
            - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể sẽ được TCPH thông báo sau trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
            - Nội dung họp: TCPH thông báo sau trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.